Przebudowa rynku miejskiego pod nazwą – RYNEK OD NOVA

Nazwa:
Przebudowa rynku miejskiego pod nazwą – RYNEK OD NOVA
Status:
w archiwum
Wariant 1 wizualizacja projektu targowiska miejskiego - wariant 1

Objemuje teren obecnie zajmowany przez targowisko oraz działkę przyległą. Przeznaczenie terenu 60Mu i 152 K,Um – mieszkaniowo usługowa i usługowa z obsługa komunikacyjną.

Zadanie polega na wybudowaniu:

 1. budynku wielofunkcyjnego o łącznej powierzchni użytkowej 1800 m2,
 2. pawilonów handlowych o łącznej powierzchni użytkowej 1527 m2,
 3. placu targowego o powierzchni 4100 m2,
 4. 2 toalet publicznych,
 5. 100 stanowisk z przydzielonym miejscem postojowym dla samochodu dostawczego,
 6. 27 stanowisk handlowych przeznaczonych na m.in. handel z kosza lub traktowanych jako dodatkowe stoisko handlowe.

Koncepcja zakłada bezpośredni dojazd do każdego stanowiska handlowego, bogatą sieć alejek handlowych, zaistnienie zieleni ozdobnej wraz z małą architekturą, miejsc parkingowych dla klientów oraz placów postojowych dla handlujących (w zależności od konfiguracji placu od 40 do 100).

Budynek handlowo usługowy z funkcją mieszkalną (1800 m2 powierzchni użytkowej):

 • lokale handlowo usługowe w budynku - premium 550 m2 (18 x ~30 m2),
 • pomieszczenia biurowe 550 m2 (14 biur),
 • lokale mieszkalne 700 m2 (12szt x 40-60 m2).

Pawilony handlowe (powierzchnia użytkowa 1527 m2)

 • lokale handlowe w 6 pawilonach o łącznej powierzchni 1527 m2 (20-36 m2 – 57 sztuk).

Targowisko miejskie (powierzchnia użytkowa 4100 m2)

 • 127 placów handlowych o wymiarach 3 x 3 m, w tym 100 szt. z przydzielonym miejscem parkingowym dla samochodu dostawczego 3 x 7 m.

Plan zagospodarowania terenu nowego targowiska miejskiego jest oparty na istniejącej osi komunikacyjnej wschód-zachód. Dzieli ona projektowany teren na część typowo handlową, której charakter będzie, poza znacznym podniesieniem standardu budynków i otoczenia, podobny do istniejącego. Druga część to wielofunkcyjny 3 kondygnacyjny budynek handlowo-usługowo-mieszkalny. Poza lokalami handlowymi w parterze o podwyższonym standardzie, na piętrach skrzydła zachodniego zlokalizowane będą lokale biurowe. Wschodni segment budynku zajmuje 12 w pełni wyposażonych (wyposażona łazienka i kuchnia, hall wejściowy, podłogi, drzwi, wykończone ściany, oświetlenie) lokali mieszkalnych. Część mieszkalna została tak odseparowana funkcjonalnie od reszty obiektu, aby maksymalnie wyeliminować mankamenty bliskiego sąsiedztwa targowiska. Teren posiada wewnętrzną drogę komunikującą wszystkie zespoły budynków oraz bogatą sieć ciągów pieszych handlowych. Układ drogowy uwzględnia przyszłe przedłużenie ul. Staszica w kierunku ul. Modrzewskiego. Projektowany układ placu pozwala na konfigurowanie przestrzeni zależnie od intensywności handlu, poprzez wyznaczanie stref funkcjonujących okresowo: np. plac handlowy zamiennie z parkingiem. Zapewni to optymalne wykorzystanie terenu na potrzeby handlujących, kupujących oraz mieszkańców (np. centralna przestrzeń zamknięta zabudową wokół placu centralnego może służyć jako miejsce zgromadzeń publicznych).

Inwestorem będzie jedna ze spółek miejskich. Szacunkowa wartość inwestycji to około 8,5 mln złotych. Miasto Brzeziny jako wkład własny przekazuje na cele inwestycyjne działki, na których obecnie funkcjonuje targowisko miejskie. Całkowita kwota inwestycji będzie rozłożona na okres 20 lat pomiędzy wszytskie podmioty zainteresowane wykupieniem powierzchni handlowych tj. partycypantów inwestycji.

Powierzchnia terenu przebudowy targowiska: 12500 m2

 

Wariant 2 wizualizacja projektu targowiska miejskiego - wariant 2

Obejmuje teren obecnie zajmowany przez targowisko oraz działkę przyległą. Przeznaczenie terenu 60Mu i 152 K,Um – mieszkaniowo usługowa i usługowa z obsługa komunikacyjną.

Zadanie inwestycyjne polega na uporządkowaniu terenu pod względem formalno-prawnym oraz kompleksowym wybudowaniu pawilonów handlowych, stoisk targowych oraz infrastruktury towarzyszącej; dróg, alejek, terenów zielonych, parkingów i obiektów małej architektury, tak jak w wariancie 1.

Potencjalny inwestor musiałby doprowadzić stan zabudowy do zgodności z warunkami technicznymi oraz miejscowym planem zagospodarowania terenu pod względem:

 1. przeznaczenia terenu,
 2. wskaźników intensywności zabudowy,
 3. powierzchni terenów zielonych,
 4. przepisami pożarowymim
 5. przepisami higieniczno sanitarnymi.

Inwestorem będzie jedna ze spółek miejskich. Szacunkowa wartość inwestycji to około 5,7 mln złotych. Miasto Brzeziny jako wkład własny przekazuje na cele inwestycyjne działki, na których obecnie funkcjonuje targowisko miejskie. Podmioty zainteresowane wykupieniem powierzchni handlowych tj. partycypanci inwestycji będą musieli dokonać wkładu włąsnego przed rozpoczęciem działań inwestycyjnych.

Powierzchnia terenu przebudowy targowiska: 12500 m2

 

Wariant 3 wizualizacja projektu targowiska miejskiego - wariant 3

Obejmuje teren obecnie zajmowany przez targowisko. Przeznaczenie terenu 60Mu i 152 K,Um – mieszkaniowo usługowa i usługowa z obsługa komunikacyjną.

Zadanie inwestycyjne polega na uporządkowaniu terenu pod względem formalno-prawnym:

 1. doprowadzenie zabudowy do zgodności z warunkami technicznymi oraz miejscowym planem zagospodarowania terenu pod względem:
  1. przeznaczenia terenu,
  2. wskaźników intensywności zabudowy,
  3. powierzchni terenów zielonych,
  4. przepisami pożarowymim
  5. przepisami higieniczno sanitarnymi.

W ramach projektu wyremontowane zostaną elewacje pawilonów handlowych, część pawilonów zostanie przeniesiona. Zostanie naprawiona nawierzchnia placów a częściowo także zostanie położona nowa nawierzchnia i wytyczone nowe alejki targowiska. W ramach remontu nastąpi przygotowanie nawierzchni pod stoiska targowe i wybudowanie infrastruktury towarzyszącej; dróg, alejek, terenów zielonych, parkingów i obiektów małej architektury.

Inwestorem są kupcy i handlujący na targowisku. Inwestor uzyskałby na podstawie długoletniej umowy jedynie prawo do naniesień bez własności gruntu, który pozostałby własnością Miasta Brzeziny. Szacunkowa wartość inwestycji to około 1,5 – 2 mln złotych.

Na południowej działce nie prowadzi się żadnych inwestycji w ramach projektu. Nieruchomość pozostaje działką inwestycyjnej miasta Brzeziny zgodnie z planem miejscowym pod przyszłe inwestycje opisane: (60Mu) – mieszkaniowo usługowa, pierzejowa; 3500 m2

Powierzchnia terenu przebudowy targowiska: 9000 m2


  Powrót do listy projektów konsultacji

Dziękujemy!