Wielofunkcyjna Sportowa Hala Pasywna

Nazwa:
Wielofunkcyjna Sportowa Hala Pasywna
Status:
w archiwum

Budynek hali sportowej jest planowany jako budynek pasywny zgodnie z definicją zawartą w Załączniku do Uchwały Nr 731/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zgodnie zawartą w Załączniku definicją przez pasywny budynek użyteczności publicznej rozumie się: budynek o ściśle określonych parametrach, dotyczących zapotrzebowania na energię oraz rozwiązaniach budowlanych i instalacyjnych, w którym komfort cieplny uzyskuje się przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie na poziomie 15 kWh/(m2 x rok) wykorzystując jedynie podgrzewane lub ochładzane powietrze zewnętrzne, dostarczane w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego. W takim przypadku wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla pasywnego budynku użyteczności publicznej nie powinien przekraczać 120 kWh/(m2 x rok). Jednocześnie komfort cieplny utrzymywany jest przy małych jednostkowych strumieniach ciepła, dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych układów ogrzewczych i klimatyzacyjnych. W sposób pasywny wykorzystywane są takie źródła ciepła, jak: osoby przebywające w budynku, urządzenia elektryczne, czy promieniowanie słoneczne. Ponadto odpowiedni komfort cieplny w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych zapewnia dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Przegrody zewnętrzne budynku kształtują się tak, aby zapewnić wysoką izolacyjność całej bryły budynku tj. współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych nie większy niż 0,15 W/(m2 x K). Wymagane jest zastosowanie specjalnych pasywnych okien (oszklenie i ramy), dla których współczynnik U jest poniżej 0,80 W/(m2 x K), a współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g wynosi około 50%.

Budynek będzie posiadał nie stosowane do tej pory w budynkach sportowych rozwiązania bioklimatyczne polegające na:

  1. zapewnieniu naturalnej wentylacji wyporowej opartej na systemie otworów okiennych z siłownikami sterowanymi automatyką regulującą przepływ powietrza w zależności od warunków zewnętrznych pogodowych i wewnętrznych w budynku,
  2. zastosowaniu w ścianach areny, hallu, korytarzu i sali rozgrzewek bloczków glinianych celem poprawy jakości mikroklimatu wewnętrznego (wilgotność powietrza, stabilność temperaturowa, brak zanieczyszczeń chemicznych),
  3. uzyskaniu standardu budynku zeroenergetycznego – bilans energii elektrycznej w skali roku będzie równy zero lub dodatni (budynek plusenergetyczny) w oparciu o instalację fotowoltaiczną,

To oznacza, że dzięki instalacji fotowoltaicznej budynek w przeciągu roku będzie produkował taką ilość energii elektrycznej, która będzie równa lub większa od rocznego zużycia energii elektrycznej na wszystkie cele budynku.

Charakterystyczne parametry określające wielkość zamierzenia.

Powierzchnia netto:
2058,5 m2
Powierzchnia zabudowy:
2013,5 m2
Wysokość budynku:
10,50 m
Kubatura:
16346,5 m3
Ilość kondygnacji nadziemnych:
3

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania terenu zgodnie z UCHWAŁA NR XXV/158/2016 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta i przyporządkowany do obszaru nr 4, położonego pomiędzy ulicami: Głowackiego, Modrzewskiego, Wojska Polskiego i Hallera, składającego się z obrębu ewidencyjnego nr 8.

Obszar posiada oznaczenie 4-1Up, co za tym idzie, następujące wymogi zagospodarowania przestrzennego (skrót z zapisów uchwały): podstawowe przeznaczenie terenów (§ 68. 1.): 4-1Up: zabudowa usług publicznych: w tym usługi sportu, usługi zdrowia, edukacja, gabinety lekarskie, odnowa biologiczna i edukacja.

 

W budynku zlokalizowano następujące funkcje:

  1. arena sportowa: wielofunkcyjna arena sportowa z trybunami dla ok. 220 osób (190 widownia + 30 zawodnicy); z poziomu trybun dostępne toalety oraz wentylatornia;
  2. zaplecza szatniowo-sanitarne z pomieszczeniami towarzyszącymi takimi, jak sala rozgrzewek, pokoje trenera, szatnie z toaletami, natryskami i pomieszczeniem umywalek, część wejściowa z szatnią i bufetem, pomieszczeniami portiera i ochrony, zespół toalet ogólnodostępnych oraz pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazynowe;
  3. przewiązka łącząca strefy wejściowe projektowanej hali z istniejącym budynkiem basenu (przewiązka zaopatrzona jest w bezpośrednie wejście z zewnątrz).

 

Przewiduje się, że ogólny koszt budowy hali metodą tradycyjną byłaby o około 2 mln zł niższy, jednak wiąże się to z ponoszeniem cyklicznych kosztów obsługi budynku w zakresie: wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania itp.


  Powrót do listy projektów konsultacji

Dziękujemy!